รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 56.83 45.00 37.00 29.17 42.00
2561 47.88 47.88 47.50 47.5 38.50 38.5 30.00 30 40.97 40.97
2562 38.25 -9.63 30.00 -17.5 30.25 -8.25 27.50 -2.5 31.50 -9.47
กราฟ