รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.25 40.00 39.07 25.36 37.67
2560 44.44 -1.81 28.75 -11.25 37.63 -1.44 25.63 0.27 34.11 -3.56
2561 49.79 5.35 38.33 9.58 39.50 1.87 26.67 1.04 38.57 4.46
2562 48.17 -1.62 25.00 -13.33 26.67 -12.83 27.50 0.83 31.84 -6.73
2563 63.75 15.58 15.00 -10 48.10 21.43 30.00 2.5 39.21 7.37
กราฟ