รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 39.88 33.75 36.63 28.13 34.60
2560 39.75 -0.13 40.00 6.25 41.50 4.87 20.00 -8.13 35.31 0.71
2561 34.25 -5.5 25.00 -15 29.50 -12 27.50 7.5 29.06 -6.25
2562 31.42 -2.83 20.00 -5 28.25 -1.25 30.00 2.5 27.42 -1.64
กราฟ