รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 54.86 40.56 40.72 26.94 40.77
2560 52.82 -2.04 31.43 -9.13 36.93 -3.79 31.43 4.49 38.15 -2.62
2561 50.61 -2.21 26.43 -5 33.36 -3.57 29.29 -2.14 34.92 -3.23
2562 45.00 -5.61 22.50 -3.93 28.88 -4.48 27.50 -1.79 30.97 -3.95
กราฟ