รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 57.30 40.50 44.55 31.00 43.34
2560 52.20 -5.1 32.00 -8.5 38.70 -5.85 36.50 5.5 39.85 -3.49
2561 55.50 3.3 26.67 -5.33 37.25 -1.45 35.83 -0.67 38.81 -1.04
2562 35.00 -20.5 15.00 -11.67 25.17 -12.08 20.00 -15.83 23.79 -15.02
กราฟ