รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.16 30.00 38.59 23.18 34.48
2560 37.58 -8.58 25.75 -4.25 35.08 -3.51 29.88 6.7 32.07 -2.41
2561 41.36 3.78 25.24 -0.51 30.81 -4.27 28.69 -1.19 31.53 -0.54
2562 35.60 -5.76 24.23 -1.01 32.58 1.77 23.08 -5.61 28.87 -2.66
2563 46.87 11.27 22.89 -1.34 33.47 0.89 30.00 6.92 33.31 4.44
กราฟ