รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.85 35.00 34.10 20.00 33.99
2561 57.13 57.13 36.25 36.25 38.13 38.13 36.88 36.88 42.10 42.1
2562 41.25 -15.88 35.00 -1.25 22.00 -16.13 30.00 -6.88 32.06 -10.04
กราฟ