รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.46 33.91 34.41 28.26 35.76
2560 40.57 -5.89 31.50 -2.41 39.03 4.62 28.25 -0.010000000000002 34.84 -0.91999999999999
2561 47.79 7.22 30.00 -1.5 31.08 -7.95 28.47 0.22 34.34 -0.5
2562 41.92 -5.87 23.33 -6.67 29.23 -1.85 25.50 -2.97 30.00 -4.34
2563 49.53 7.61 28.18 4.85 34.26 5.03 27.05 1.55 34.76 4.76
กราฟ