รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 38.75 25.00 50.00 32.50 36.56
2560 43.00 4.25 27.50 2.5 40.25 -9.75 26.88 -5.62 34.41 -2.15
2561 56.83 13.83 43.33 15.83 40.58 0.33 33.75 6.87 43.62 9.21
2562 36.63 -20.2 27.50 -15.83 32.56 -8.02 25.00 -8.75 30.42 -13.2
กราฟ