รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 52.67 33.33 31.67 21.67 34.84
2560 32.15 -20.52 25.56 -7.77 37.56 5.89 26.67 5 30.49 -4.35
2561 49.13 16.98 40.00 14.44 40.25 2.69 22.50 -4.17 37.97 7.48
2562 43.08 -6.05 43.33 3.33 31.33 -8.92 29.17 6.67 36.73 -1.24
กราฟ