รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 44.31 35.00 34.63 28.27 35.55
2560 33.16 -11.15 28.41 -6.59 31.30 -3.33 25.68 -2.59 29.64 -5.91
2561 43.24 10.08 27.88 -0.53 31.31 0.009999999999998 30.29 4.61 33.18 3.54
2562 38.61 -4.63 21.40 -6.48 22.92 -8.39 25.00 -5.29 26.98 -6.2
กราฟ