รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 34.44 21.88 35.00 22.50 28.46
2560 29.50 -4.94 25.00 3.12 29.88 -5.12 23.13 0.63 26.88 -1.58
2561 27.58 -1.92 13.33 -11.67 28.17 -1.71 25.00 1.87 23.52 -3.36
2562 40.75 13.17 25.00 11.67 22.00 -6.17 22.50 -2.5 27.56 4.04
กราฟ