รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.23 28.60 36.58 29.70 35.28
2560 40.50 -5.73 31.54 2.94 35.85 -0.73 27.21 -2.49 33.78 -1.5
2561 49.88 9.38 30.40 -1.14 36.90 1.05 30.20 2.99 36.85 3.07
2562 43.63 -6.25 22.00 -8.4 30.90 -6 28.67 -1.53 31.30 -5.55
2563 56.75 13.12 15.00 -7 40.90 10 30.00 1.33 35.66 4.36
กราฟ