รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 54.81 47.78 41.67 32.50 44.19
2560 41.25 -13.56 41.67 -6.11 42.17 0.5 35.83 3.33 40.23 -3.96
2561 50.45 9.2 36.00 -5.67 40.20 -1.97 30.00 -5.83 39.16 -1.07
2562 39.92 -10.53 37.50 1.5 32.13 -8.07 24.17 -5.83 33.43 -5.73
2563 60.00 20.08 35.00 -2.5 25.95 -6.18 75.00 50.83 48.99 15.56
กราฟ