รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 53.17 42.50 35.58 28.33 39.90
2560 45.91 -7.26 41.25 -1.25 44.88 9.3 29.38 1.05 40.36 0.46
2561 55.83 9.92 30.00 -11.25 40.17 -4.71 37.50 8.12 40.88 0.52
2562 44.08 -11.75 23.33 -6.67 29.00 -11.17 30.00 -7.5 31.60 -9.28
กราฟ