รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 35.30 25.00 35.15 28.00 30.86
2560 32.81 -2.49 33.75 8.75 35.63 0.48 22.50 -5.5 31.17 0.31
2561 58.00 25.19 24.00 -9.75 34.20 -1.43 28.00 5.5 36.05 4.88
2562 38.25 -19.75 34.00 10 34.40 0.2 17.50 -10.5 31.04 -5.01
กราฟ