รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 36.25 36.25 28.57 28.57 33.57 33.57 27.14 27.14 31.38 31.38
2561 45.50 9.25 30.00 1.43 32.00 -1.57 26.25 -0.89 33.44 2.06
2562 60.25 14.75 40.00 10 39.50 7.5 30.00 3.75 42.44 9
2563 41.38 -18.87 17.50 -22.5 35.78 -3.72 26.25 -3.75 30.23 -12.21
กราฟ