รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 53.25 50.00 0.00 17.50 40.25
2560 59.00 5.75 37.50 -12.5 45.75 45.75 41.25 23.75 45.88 5.63
2561 43.92 -15.08 49.50 12 29.17 -16.58 35.00 -6.25 39.40 -6.48
2562 38.75 -5.17 23.33 -26.17 30.58 1.41 29.17 -5.83 30.46 -8.94
กราฟ