รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 51.95 31.36 41.45 25.91 37.67
2560 35.82 -16.13 28.33 -3.03 34.88 -6.57 27.92 2.01 31.74 -5.93
2561 48.52 12.7 25.45 -2.88 37.41 2.53 34.32 6.4 36.43 4.69
2562 49.29 0.77 21.43 -4.02 34.75 -2.66 29.29 -5.03 33.69 -2.74
2563 47.88 -1.41 27.50 6.07 31.85 -2.9 31.67 2.38 34.73 1.04
กราฟ