รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 47.38 17.50 30.88 23.75 29.88
2560 44.20 -3.18 38.00 20.5 36.50 5.62 32.50 8.75 37.80 7.92
2561 60.25 16.05 25.00 -13 22.00 -14.5 31.25 -1.25 34.63 -3.17
2562 56.33 -3.92 30.00 5 31.75 9.75 29.17 -2.08 36.81 2.18
2563 59.75 3.42 27.50 -2.5 23.40 -8.35 27.50 -1.67 34.54 -2.27
กราฟ