รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 51.41 37.71 38.76 26.64 38.63
2560 40.43 -10.98 33.89 -3.82 31.35 -7.41 26.85 0.21 33.13 -5.5
2561 45.92 5.49 28.71 -5.18 34.47 3.12 30.08 3.23 34.80 1.67
2562 39.93 -5.99 23.21 -5.5 28.95 -5.52 27.14 -2.94 29.81 -4.99
2563 54.81 14.88 28.75 5.54 39.09 10.14 29.38 2.24 38.01 8.2
กราฟ