รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 45.26 31.36 36.03 24.90 34.39
2560 38.58 -6.68 29.20 -2.16 33.24 -2.79 26.50 1.6 31.88 -2.51
2561 54.03 15.45 31.39 2.19 35.44 2.2 29.44 2.94 37.58 5.7
2562 41.95 -12.08 24.68 -6.71 27.50 -7.94 23.47 -5.97 29.40 -8.18
กราฟ