รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 45.06 32.14 34.83 25.83 34.47
2560 37.32 -7.74 32.73 0.59 32.18 -2.65 22.95 -2.88 31.30 -3.17
2561 41.95 4.63 21.88 -10.85 34.88 2.7 28.44 5.49 31.79 0.49
2562 35.69 -6.26 24.44 2.56 23.25 -11.63 28.06 -0.38 27.86 -3.93
2563 40.19 4.5 20.56 -3.88 29.33 6.08 27.78 -0.28 29.47 1.61
กราฟ