รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 51.15 42.04 44.00 30.00 41.80
2560 41.65 -9.5 29.83 -12.21 39.38 -4.62 30.75 0.75 35.40 -6.4
2561 50.65 9 30.58 0.75 44.12 4.74 28.94 -1.81 38.57 3.17
2562 47.21 -3.44 28.10 -2.48 39.02 -5.1 27.14 -1.8 35.37 -3.2
กราฟ