รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 39.58 35.00 36.75 29.17 35.13
2560 39.04 -0.54 23.24 -11.76 33.56 -3.19 25.74 -3.43 30.40 -4.73
2561 49.70 10.66 24.69 1.45 35.50 1.94 30.63 4.89 35.13 4.73
2562 52.38 2.68 28.00 3.31 26.50 -9 27.50 -3.13 33.60 -1.53
กราฟ