รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 45.63 25.00 33.60 26.50 32.68
2560 34.00 -11.63 26.43 1.43 33.79 0.19 23.93 -2.57 29.54 -3.14
2561 45.75 11.75 29.00 2.57 34.55 0.76 27.00 3.07 34.08 4.54
2562 49.68 3.93 26.43 -2.57 26.18 -8.37 27.86 0.86 32.54 -1.54
2563 58.18 8.5 27.00 0.57 32.72 6.54 34.50 6.64 38.10 5.56
กราฟ