รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.48 35.00 33.97 29.69 36.29
2560 46.24 -0.23999999999999 37.89 2.89 38.13 4.16 30.79 1.1 38.26 1.97
2561 41.29 -4.95 26.67 -11.22 31.52 -6.61 25.60 -5.19 31.27 -6.99
2562 47.28 5.99 26.67 29.05 -2.47 25.09 -0.51 32.02 0.75
2563 62.33 15.05 25.00 -1.67 31.43 2.38 33.75 8.66 38.13 6.11
กราฟ