รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 51.18 35.00 33.73 26.67 36.65
2560 43.02 -8.16 34.64 -0.36 34.75 1.02 25.00 -1.67 34.35 -2.3
2561 53.00 9.98 23.64 -11 32.73 -2.02 27.95 2.95 34.33 -0.020000000000003
2562 35.71 -17.29 22.50 -1.14 27.88 -4.85 29.17 1.22 28.82 -5.51
2563 37.46 1.75 20.00 -2.5 28.59 0.71 27.92 -1.25 28.49 -0.33
กราฟ