รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 55.69 36.11 37.44 27.22 39.12
2560 40.34 -15.35 31.07 -5.04 37.21 -0.23 31.79 4.57 35.10 -4.02
2561 49.90 9.56 27.92 -3.15 32.17 -5.04 40.63 8.84 37.66 2.56
2562 56.00 6.1 29.17 1.25 35.88 3.71 31.25 -9.38 38.08 0.42
2563 54.41 -1.59 22.50 -6.67 33.85 -2.03 34.38 3.13 36.29 -1.79
กราฟ