รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 48.48 27.73 36.77 24.09 34.27
2560 35.35 -13.13 31.00 3.27 36.20 -0.57 31.00 6.91 33.39 -0.88
2561 39.19 3.84 20.56 -10.44 26.56 -9.64 23.61 -7.39 27.48 -5.91
2562 43.00 3.81 29.00 8.44 33.00 6.44 29.50 5.89 33.63 6.15
2563 44.50 1.5 40.00 11 34.20 1.2 35.00 5.5 38.43 4.8
กราฟ