รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 47.78 29.67 39.33 29.67 36.61
2560 37.31 -10.47 32.50 2.83 34.50 -4.83 28.47 -1.2 33.20 -3.41
2561 47.02 9.71 31.36 -1.14 37.32 2.82 34.55 6.08 37.56 4.36
2562 37.66 -9.36 25.91 -5.45 26.84 -10.48 25.45 -9.1 28.97 -8.59
2563 48.50 10.84 16.43 -9.48 29.21 2.37 30.36 4.91 31.13 2.16
กราฟ