รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 63.25 43.33 44.67 50.00 50.31
2560 43.94 -19.31 34.38 -8.95 32.81 -11.86 36.88 -13.12 37.00 -13.31
2561 56.92 12.98 33.33 -1.05 34.17 1.36 38.06 1.18 40.62 3.62
2562 50.20 -6.72 33.00 -0.33 35.58 1.41 34.25 -3.81 38.26 -2.36
กราฟ