รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 42.83 33.35 37.67 25.00 34.71
2560 50.25 7.42 40.00 6.65 45.00 7.33 27.50 2.5 40.69 5.98
2561 49.75 -0.5 20.00 -20 35.00 -10 32.50 5 34.31 -6.38
กราฟ