รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 38.29 29.17 35.75 29.17 33.10
2560 37.60 -0.69 29.17 38.92 3.17 23.33 -5.84 32.26 -0.84
2561 52.46 14.86 17.86 -11.31 35.79 -3.13 25.00 1.67 32.78 0.52
2562 52.00 -0.46 22.50 4.64 33.13 -2.66 27.50 2.5 33.78 1
2563 65.25 13.25 30.00 7.5 34.94 1.81 34.00 6.5 41.05 7.27
กราฟ