รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.05 33.90 40.98 31.80 39.18
2560 46.55 -3.5 33.62 -0.28 38.57 -2.41 34.39 2.59 38.28 -0.9
2561 53.33 6.78 31.07 -2.55 39.75 1.18 35.88 1.49 40.01 1.73
2562 47.58 -5.75 29.50 -1.57 34.53 -5.22 28.78 -7.1 35.10 -4.91
2563 49.56 1.98 29.83 0.33 39.05 4.52 37.78 9 39.06 3.96
กราฟ