รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 51.47 31.36 37.05 33.75 38.41
2560 45.27 -6.2 33.13 1.77 39.39 2.34 36.02 2.27 38.45 0.040000000000006
2561 56.94 11.67 29.03 -4.1 41.89 2.5 40.24 4.22 42.03 3.58
2562 51.13 -5.81 25.89 -3.14 31.71 -10.18 33.67 -6.57 35.60 -6.43
2563 54.34 3.21 25.94 0.050000000000001 38.71 7 41.93 8.26 40.23 4.63
กราฟ