รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 55.66 44.55 45.82 31.36 44.35
2560 39.70 -15.96 33.64 -10.91 35.82 -10 28.64 -2.72 34.45 -9.9
2561 50.46 10.76 27.31 -6.33 33.35 -2.47 30.00 1.36 35.28 0.83
2562 41.88 -8.58 22.50 -4.81 30.08 -3.27 27.08 -2.92 30.39 -4.89
2563 62.46 20.58 31.43 8.93 40.69 10.61 25.71 -1.37 40.07 9.68
กราฟ