รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 58.25 55.00 41.50 37.50 48.06
2560 32.88 -25.37 30.00 -25 33.38 -8.12 27.50 -10 30.94 -17.12
2561 31.25 -1.63 25.00 -5 20.00 -13.38 35.00 7.5 27.81 -3.13
กราฟ