รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 44.49 32.37 38.68 26.45 35.50
2560 41.81 -2.68 29.09 -3.28 32.02 -6.66 24.43 -2.02 31.84 -3.66
2561 45.66 3.85 25.68 -3.41 34.02 2 26.25 1.82 32.90 1.06
2562 48.32 2.66 25.00 -0.68 32.41 -1.61 27.50 1.25 33.31 0.41
กราฟ