รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 56.02 43.08 41.08 42.02 45.55
2560 40.62 -15.4 32.59 -10.49 36.24 -4.84 46.76 4.74 39.05 -6.5
2561 55.33 14.71 33.00 0.41 39.54 3.3 40.00 -6.76 41.97 2.92
2562 53.71 -1.62 35.00 2 34.60 -4.94 34.17 -5.83 39.37 -2.6
2563 61.44 7.73 28.33 -6.67 40.90 6.3 46.88 12.71 44.39 5.02
กราฟ