รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 57.54 40.00 37.67 29.58 41.20
2560 45.34 -12.2 34.38 -5.62 38.25 0.58 46.88 17.3 41.21 0.009999999999998
2561 51.67 6.33 29.38 -5 36.50 -1.75 32.50 -14.38 37.51 -3.7
2562 50.84 -0.83 25.63 -3.75 28.44 -8.06 29.38 -3.12 33.57 -3.94
2563 62.00 11.16 23.33 -2.3 34.82 6.38 36.67 7.29 39.21 5.64
กราฟ