รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 53.59 58.64 48.32 35.91 49.12
2560 43.78 -9.81 33.67 -24.97 39.10 -9.22 29.67 -6.24 36.56 -12.56
2561 56.73 12.95 31.00 -2.67 42.40 3.3 37.00 7.33 41.78 5.22
2562 42.19 -14.54 33.89 2.89 27.06 -15.34 25.00 -12 32.04 -9.74
2563 49.77 7.58 20.36 -13.53 33.99 6.93 30.18 5.18 33.58 1.54
กราฟ