รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 45.52 32.86 38.21 21.25 34.46
2560 36.67 -8.85 33.33 0.47 32.56 -5.65 26.39 5.14 32.24 -2.22
2561 44.25 7.58 26.43 -6.9 33.71 1.15 28.93 2.54 33.33 1.09
2562 47.63 3.38 42.50 16.07 32.50 -1.21 26.25 -2.68 37.22 3.89
2563 48.84 1.21 23.13 -19.37 42.32 9.82 29.06 2.81 35.84 -1.38
กราฟ