รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 52.26 35.68 38.14 28.07 38.54
2560 43.46 -8.8 32.14 -3.54 34.29 -3.85 28.21 0.14 34.53 -4.01
2561 57.50 14.04 37.86 5.72 42.86 8.57 33.21 5 42.86 8.33
2562 54.29 -3.21 39.29 1.43 30.68 -12.18 33.21 39.37 -3.49
2563 52.36 -1.93 24.29 -15 33.27 2.59 25.71 -7.5 33.91 -5.46
กราฟ