รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.30 28.93 38.93 26.96 36.28
2560 44.77 -5.53 30.91 1.98 38.86 -0.07 26.14 -0.82 35.17 -1.11
2561 58.63 13.86 29.00 -1.91 37.50 -1.36 29.50 3.36 38.66 3.49
2562 43.38 -15.25 26.67 -2.33 25.38 -12.12 30.42 0.92 31.46 -7.2
2563 59.96 16.58 22.50 -4.17 35.02 9.64 33.75 3.33 37.81 6.35
กราฟ