รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.40 36.00 35.10 27.50 37.25
2560 43.34 -7.06 25.00 -11 37.00 1.9 23.13 -4.37 32.12 -5.13
2561 56.31 12.97 30.00 5 41.13 4.13 30.00 6.87 39.36 7.24
กราฟ