รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 49.22 34.67 36.37 30.83 37.77
2560 34.43 -14.79 31.18 -3.49 32.06 -4.31 29.41 -1.42 31.77 -6
2561 48.23 13.8 32.31 1.13 36.35 4.29 32.69 3.28 37.40 5.63
2562 48.75 0.52 32.31 30.92 -5.43 29.23 -3.46 35.30 -2.1
2563 46.91 -1.84 25.63 -6.68 33.93 3.01 31.56 2.33 34.51 -0.79
กราฟ