รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 44.60 27.50 36.46 28.13 34.17
2560 28.32 -16.28 24.29 -3.21 33.07 -3.39 25.36 -2.77 27.76 -6.41
2561 40.71 12.39 21.79 -2.5 32.21 -0.86 31.43 6.07 31.54 3.78
2562 42.92 2.21 26.32 4.53 29.76 -2.45 32.11 0.68 32.78 1.24
2563 53.98 11.06 24.50 -1.82 34.23 4.47 30.50 -1.61 35.80 3.02
กราฟ