รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 42.02 30.80 35.34 24.20 33.09
2560 36.81 -5.21 29.03 -1.77 33.98 -1.36 28.79 4.59 32.15 -0.94
2561 43.39 6.58 33.57 4.54 35.21 1.23 33.21 4.42 36.35 4.2
2562 40.68 -2.71 29.44 -4.13 32.15 -3.06 27.36 -5.85 32.41 -3.94
2563 56.57 15.89 22.27 -7.17 39.47 7.32 39.32 11.96 39.41 7
กราฟ