รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 44.50 31.88 40.00 27.81 36.05
2560 40.30 -4.2 25.63 -6.25 36.94 -3.06 23.13 -4.68 31.50 -4.55
2561 59.71 19.41 26.67 1.04 40.83 3.89 32.92 9.79 40.03 8.53
2562 41.17 -18.54 31.67 5 27.92 -12.91 29.17 -3.75 32.48 -7.55
2563 31.50 -9.67 20.00 -11.67 23.08 -4.84 25.00 -4.17 24.90 -7.58
กราฟ